Dofinansowanie na podnoszenie kompetencji cyfrowych

Fundacja Collegium Progressus informuje o realizacji projektu pn. DOSTĘPNY WIRTU@LNY ŚWIAT - SZKOLENIA KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym mogą otrzymać pieniądze na podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 r.ż. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść 150 000 zł.

• grantobiorcami projektu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, występując samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa małopolskiego i świętokrzyskiego,

• potencjalny grantobiorca będzie posiadał odpowiednią kadrę instruktorską, której kompetencje będą zgodne ze „Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” oraz będzie dysponował salą szkoleniową dostosowaną do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się,

• grantobiorca przedstawi program realizacji min. 2 modułów szkolenia i przeprowadzi co najmniej po jednym szkoleniu z danego modułu, a także zaplanuje udział uczestników w szkoleniach łącznie nie mniej niż 27 osób,

• grantobiorca będzie mógł otrzymać punkty premiujące jeśli:

a) założy udział w szkoleniach przez min. 50% uczestników – osób w wieku 50+ (5 pkt)

b) obejmie wsparciem szkoleniowym min 25% uczestników – osób z niepełnosprawnością (5 pkt)

c) wniosek realizowany będzie w partnerstwie z organizacją pozarządową (5 pkt)

• czas realizacji grantu nie przekracza 12 miesięcy w okresie kwalifikowalności projektu Operatora, tj. wrzesień 2018r. – październik 2019r.

• wysokość dofinansowania może wynieść min. 15 000 zł i nie więcej niż 150 000 zł – nie jest wymagany wkład własny

 

Po zakończeniu realizacji grantów, zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany przez grantobiorców na cele edukacyjne.

Fundacja Collegium Progressus zapewnia wsparcie dydaktyczne i organizacyjne na każdym etapie projektu. Przed rozpoczęciem realizacji szkoleń, kadra trenerska przeprowadzi szkolenie dla instruktorów prowadzących zajęcia komputerowe.

Projekt wpisuje się także w ogólnopolskie działania zapobiegające wykluczeniu cyfrowemu obywateli, a poprzez umożliwienie dostępu do szkoleń komputerowych pozwala szerokiemu gronu mieszkańców obu województw, zwłaszcza starszym ( w wieku 50+) i z niepełnosprawnością, na zapoznanie się z nowoczesnymi narzędziami komunikacyjnymi i naukę wykorzystywania ich w codziennym życiu. Realizacja projektu przyczyni się do szerszego i powszechniejszego wykorzystywania Internetu do załatwiania różnorodnych spraw, w tym urzędowych. Szkolenia dostosowane będą do stopnia wiedzy uczestników. 

Dokumentacja dotycząca przyznania grantów w trakcie akceptacji przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

Harmonogram najbliższych działań:

1. Spotkania informacyjno-promocyjne: czerwiec 2018 r.

2. Planowany termin składania wniosków o przyznanie grantów: lipiec 2018 r.

3. Planowany termin oceny wniosków o przyznanie grantów: sierpień 2018 r.

4. Planowany termin podpisywania umów z grantobiorcami: wrzesień 2018 r.

 

Pobierz prezentację dotyczącą projektu