Dodatkowy nabór wniosków o przyznanie grantu

Fundacja Collegium Progressus, informuje iż od 02.09.2019 r.  w sposób ciągły, aż do wyczerpania środków rozpoczyna dodatkowy nabór wniosków o przyznanie grantu w ramach projektu „ Dostępny wirtu@lny świat- szkolenia komputerowe dla mieszkańców województwa małopolskiego i świętokrzyskiego”.  Pragniemy zaznaczyć, iż wnioski o przyznanie grantu będą przyjmowane wyłącznie w wersji papierowej.

W ramach projektu jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym mogą otrzymać pieniądze na podnoszenie kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 r.ż. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynieść 150 000 zł.

• grantobiorcami projektu mogą być jednostki samorządu terytorialnego na szczeblu gminnym, występując samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi z terenu województwa małopolskiego i świętokrzyskiego,

• potencjalny grantobiorca będzie posiadał odpowiednią kadrę instruktorską, której kompetencje będą zgodne ze „Standardem wymagań kompetencji cyfrowych osób objętych szkoleniem w ramach konkursu” oraz będzie dysponował salą szkoleniową dostosowaną do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się,

• grantobiorca przedstawi program realizacji min. 2 modułów szkolenia i przeprowadzi co najmniej po jednym szkoleniu z danego modułu, a także zaplanuje udział uczestników w szkoleniach łącznie nie mniej niż 27 osób,

• grantobiorca będzie mógł otrzymać punkty premiujące jeśli:

a) założy udział w szkoleniach przez min. 50% uczestników – osób w wieku 50+ (5 pkt)

b) obejmie wsparciem szkoleniowym min 25% uczestników – osób z niepełnosprawnością (5 pkt)

c) wniosek realizowany będzie w partnerstwie z organizacją pozarządową (5 pkt)

• czas realizacji grantu nie przekracza 12 miesięcy w okresie kwalifikowalności projektu Operatora, tj. wrzesień 2019  – wrzesień 2020 r.

• wysokość dofinansowania może wynieść min. 15 000 zł i nie więcej niż 150 000 zł – nie jest wymagany wkład własny

 

Po zakończeniu realizacji grantów, zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany przez grantobiorców na cele edukacyjne.

Wszelkie informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej w zakładce Aktualności oraz w FAQS.