stanowisko IZ POPC dotyczące rozpoczętych przez Państwa działań projektowych

Poniżej przekazujemy stanowisko IZ POPC dotyczące rozpoczętych przez Państwa działań projektowych:

W ramach projektów POPC niewątpliwie są i będą odwoływane szkolenia, konferencje i inne tego typu działania. Może to generować wydatki, których poniesienie jest nieodwracalne. Dlatego, jeśli z powodu zagrożenia epidemiologicznego dana forma wsparcia się nie odbędzie a poniesiono już koszty z tym związane lub będą one musiały zostać poniesione (np. bilety komunikacji publicznej, hotel itp.), taka sytuacja powinna być uznana za działanie siły wyższej. Podjęte zobowiązania finansowe beneficjenci mogą wówczas pokryć ze środków projektu POPC, pod warunkiem:
-zaciągnięcia przez beneficjenta zobowiązań na ten cel przed 11.03.2020 r.,
-udokumentowania braku możliwości odzyskania poniesionych na ten cel środków (odzyskanie kosztów rezerwacji lub zaliczek od dostawców i usługodawców zakończyło się niepowodzeniem),
-przekazania uzasadnienia powodów odwołania planowanej formy wsparcia.
Beneficjenci powinni jednocześnie podjąć działania w celu zminimalizowania kosztów powstałych w związku z odwoływanymi spotkaniami.