Z ostatniej chwili

Odpowiedź w sprawie stosowania art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 przy wyborze partnerów przez Grantobiorców projektu nr POPC.03.01.00-00-0076/18

Czytaj więcej