W tej części odpowiadamy na najczęstsze pytania ze strony potencjalnych Wnioskodawców, zadawane podczas rozmów telefonicznych, spotkań informacyjnych oraz drogą mailową. Mamy nadzieję, że przysłużą się one Państwu w przygotowywaniu własnych wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację projektów szkoleniowych w swoich gminach. Kliknij na pytanie by zobaczyć odpowiedź.

Nie ma wyznaczonej ilości jednostek sprzętowych na grupę. Muszą natomiast Państwo pamiętać, że nie ma możliwości przekroczenia limitu wyznaczonego na sprzęt. Ponadto przypominamy, że jeżeli Wnioskodawca przewiduje finansowanie zakupu sprzętu w projekcie, do wniosku o przyznanie grantu powinien załączyć efekt inwentaryzacji oraz analizy potrzeb wskazujące na niezbędność realizacji takiego zakupu.

Nie ma wyznaczonej jednostkowej ceny na zakup sprzętu. Muszą natomiast Państwo pamiętać, że nie ma możliwości przekroczenia limitu wyznaczonego na sprzęt. Ponadto przypominam, iż sprzęt musi być zakupiony zgodnie z wyznaczonymi parametrami określonymi w „Wytycznych dla zakupu sprzętu w projekcie” oraz z zachowaniem odpowiedniego trybu (zasada konkurencyjności).

Tak. Szkolenia mają być przeprowadzone w wymiarze co najmniej 12 godzin zegarowych zajęć w obszarach zgodnych z potrzebami uczestnika.

Maksymalny koszt szkolenia jednej osoby wynosi 560,00 zł. Szacowana wartość grantu wynika z deklarowanej liczby osób do przeszkolenia pomnożonej przez maksymalny koszt szkolenia jednej osoby.

Wytyczne dla zakupu sprzętu w projekcie sa określone w załączniku nr 7 do Regulaminu konkursu.

Nie ma formalnych przeszkód, aby organizacja pozarządowa była zaangażowania jako partner przy realizacji projektu z kilkoma gminami. Należy jednak mieć na uwadze, iż wydatki poniesione w ramach jednego projektu mikro grantowego nie mogą być ponownie kwalifikowane w innym analogicznym.

W dokumentacji nie ma określonej ilości partnerów w projekcie grantowym, natomiast uczestnictwo wszystkich partnerów musi być uzasadnione w projekcie.

Nie. Katalog instytucji, którym można przekazać sprzęt po realizacji projektu ma charakter zamknięty. Sprzęt powinien być przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, z zastrzeżeniem, iż sprzęt nie będzie przekazany do szkół lub ośrodków doskonalenia nauczycieli, które uzyskały analogiczne wsparcie w ramach innych programów operacyjnych w perspektywie 2014-2020.

Nie ma rekomendowanej stawki. Powinna być ona zbliżona do średnich stawek obowiązujących na danym terenie oraz jeżeli zatrudniają Państwo trenera na podstawie umowy cywilno-prawnej, poprzedzona właściwym trybem konkurencyjnym.  

Nie ma przeszkód, aby gmina ubiegała się o grant. Seniorzy, którzy brali udział we wcześniejszym szkoleniu (w ramach wcześniej realizowanego projektu) mogą wziąć udział w szkoleniu w ramach projektu grantowego.

Nie ma formalnych przeszkód, aby organizacja pozarządowa była zaangażowania jako partner przy realizacji projektu z kilkoma gminami. Należy jednak mieć na uwadze, iż wydatki poniesione w ramach jednego projektu mikro grantowego nie mogą być ponownie kwalifikowane w innym analogicznym.

Nie ma takiej konieczności. Uczestnicy szkoleń powinni wziąć udział w pre-teście kompetencji i ankiecie ewaluacyjnej na zakończenie szkolenia. W dalszym okresie zostaną sprawdzone zdobyte kompetencje podstawowe.

Oprogramowanie umożliwiające użytkowanie sprzętu jest traktowane jak składowa tego urządzenia. W związku z czym koszt urządzenia wraz z oprogramowaniem należy przypisać do kategorii kosztów – Sprzęt.

Myszkę do komputera umożliwiającą korzystanie z urządzenia należy przypisać do kategorii kosztów – Sprzęt.

Drobne sprzęty niezbędne do realizacji szkoleń powinny być zakupione w kategorii – organizacja szkoleń. W ramach kategorii sprzęt dopuszczalny jest zakup jedynie komputerów.

Dokumentacja fotograficzna może odbywać się dostępnym sprzętem. Podstawą dokumentowania kursów są listy obecności, zgłoszenia lub ewentualnie certyfikaty wydane po odbytym kursie.

W przypadku gdy tego typu zadania będzie realizował pracownik gminy możliwe jest przyznanie mu dodatku do wynagrodzenia lub w przypadku gdy szkolenia są jednym z jego zadań realizowanych w ramach umowy o pracę oddelegowanie do prowadzenia szkoleń (ta część wynagrodzenia będzie wtedy kwalifikowana).

W przypadku oprogramowania zalecane jest jedynie takie, które jest niezbędne do prowadzenia zajęć. Oprogramowanie antywirusowe nie zalicza się do tej kategorii. Poza tym na rynku dostępne są rozwiązania darmowe, które w sposób dostateczny mogą dodatkowo komputer zabezpieczyć (poza standardowo zainstalowanym w systemie programem Windows Defender).

Nie jest ono kwalifikowane w projekcie.

Jeśli jest to wydatek niezbędny do przeprowadzenia szkoleń może być pokryty w ramach kategorii wynagrodzenia kadry instruktorskiej.

Nie ma przeciwwskazań aby w szkoleniach uczestniczyły osoby zamieszkujące inne gminy pod warunkiem, iż oświadczą, że nie biorą udziału w analogicznych projektach w innych gminach. 

Zgodnie z dokumentacja konkursową grantobiorcy nie mogą się ubiegać o grant jeśli brali już udział w konkursie w ramach naboru nr POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17.