WAŻNE!!!

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ

Szanowni Beneficjenci, Partnerzy, Wnioskodawcy!

 
W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi podrabiania, przerabiania dokumentów, posługiwania się dokumentami podrobionymi lub przerobionymi tak jak gdyby były to dokumenty autentyczne w celu uzyskania dostępu do finansowania UE, otrzymania dotacji, wzięcia udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub uzyskania zwrotu poniesionych wydatków informujemy, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014–2020 wprowadziła szereg środków zapobiegawczych w celu zapewnienia skutecznej ochrony interesów finansowych UE oraz zapobieganiu nadużyciom finansowym. Podrobienie, przerobienie dokumentu lub posłużenie się dokumentami podrobionymi lub przerobionymi, jak gdyby były to dokumenty autentyczne, potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu traktowane jest jako nadużycie finansowe. Każde podejrzenie dopuszczenia się któregokolwiek z wyżej wymienionych działań jest szczegółowo analizowane przez CPPC i w uzasadnionych przypadkach zgłaszane odpowiednim służbom i organom ścigania.
 
Ponadto, przypominam że na naszej stronie internetowej znajduje się zakładka poświęcona nadużyciom finansowym i ich zapobieganiu. Zachęcam do zapoznania się z treścią. https://cppc.gov.pl/przeciwdzialanie-naduzyciom/